Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História zdravotníctva v obci

Inštitúcie > Zdravotníctvo

Tak ako dnes, aj v minulosti prenasledovali ľudí individuálne choroby i epidémie, pred ktorými sa úspešne alebo neúspešne dokázali brániť. V roku 1663 zúril v obci i na okolí mor, ktorý sa uvádza maďarským názvom „Pestis“. Ďalšia epidémia cholery, ktorá sa prehnala východným Slovenskom roku 1830 nazasiahla našu obec vo väčšom rozsahu.
Zdravotníctvo a zdravotnícke služby boli v období feudalizmu i po prvej svetovej vojne na veľmi nízkej úrovni, o čom svedčia často sa vyskytujúce nákazlivé choroby.
Z dostupných materiálov Okresného štátneho archívu vo Vranove nad
Topľou sa dozvedáme, že 18. októbra 1943 sa u dvoch občanov - Rómov objavil škvrnítý týfus. MUDr. Martonovič, ordinujúci v tomto období v Dobrej nad Ondavou, nariadil izoláciu všetkých Rómov žijúcich v osade na „Červenej drahe“. Komisár obce Michal Olah zabezpečil dovoz stravy a stráženie osady. Strážca mal povolenie použiť strelnú zbraň „štipalku“. Pravdepodobne išlo o zbraň so soľnými nábojmi.
Ani v rokoch tesne po druhej svetovej vojne sa
zdravotnícke služby v okrese, a teda ani v obci podstatne nezlepšili. Povojnové zdravotníctvo v okrese začalo s tromi lekármi, jedným okresným a dvoma obvodnými. Situácia sa nezlepšila ani v januári 1947. V celom okrese pôsobili piati lekári, dvaja zubní technici, 27 pôrodných asistentiek a dve lekárne.
Nedostatočná zdravotnícka starostlivosť sa odrazila okrem iného i v pomerne vysokej dojčeneckej úmrtnosti. Z tisíc novonarodených detí roku 1946 zomrelo 147. V okrese nebolo ani jedno sanitné vozidlo.
V roku 1958 bolo v obci otvorené stále zdravotné stredisko. Obvodný lekár MUDr. Jaroslav Cintavý ordinoval denne od 7.00 hod. do 9.00 hod. Ordinácia bola umiestnená v starej budove MNV. Od 1. januára 1963 sa sídlo matričného obvodu presunulo z Dobrej nad Ondavou do Slovenskej Kajne, a tým sa Slovenská Kajňa stala zdravotníckym centrom pre obce Benkovce, Dobrá nad Ondavou, Kvakovce, Malá Domaša, Trepec a Žalobín.
Ordinácia zubného lekára bola umiestnená v budove základnej školy. Podmienky pre prácu zdravotníkov v našej obci sa podstatne zlepšili vybudovaním zdravotného strediska v roku 1973. V novej budove zdravotného strediska boli zriadené tieto ordinácie:

  • ordinácia všeobecného lekára

  • ordinácia zubného lekára

  • ordinácia detského lekára

  • pracovňa zubného laboranta


Od roku 1958, keď bolo v obci otvorené zdravotné
stredisko pôsobili v našej obci nasledovní všeobecní, detskí a zubní lekári a stredne zdravotnícky personál.
Všeobecní lekári:
MUDr. Jaroslav Cintavý
MUDr. František Lakatoš
MUDr. Pavol Klacik
MUDr. Vladimír Sidor
MUD
r Jozef Hudák
MUDr. Ján Š
imka
MUDr. Š
tefan Hudák

Zub
lekári:
MUDr. Emil Kopček
MUDr. Juraj Hanušovský
MUDr. Peter Porazík
MUDr. Ladislav RevákKolektív pracovníkov zdravotného strediska v r.1998


Od roku 1973 do roku 1990 bol detským lekárom MUDr. Jozef Ostrožovič. Od roku 1990 miesto stáleho detského lekára nebolo obsadene a vystriedalo sa tu 1998 viacero detských lekárov na zastupovanie.
Zubní laboranti pracovali na našom zdravotnom stredisku od roku 1973 do roku 1994. Od 1. januára 1994 bola pracovňa zubných laborantov zrušená. Za obdobie dvadsiatich rokov v spomínanom zariadení pracovali títo zubní laboranti:

  • Miroslav Kysel

  • Milan Gajdoš

  • Andrej Hudák

  • Oľga Čaklošová

Aj zdravotníctvo v našej obci po roku 1989 prešlo zmenami.
Listom Č. 2519/1993-B/13-H zo dňa 11. 5. 1993 bolo obciam oznámené, že v prvej etape privatizácie zdravotníckych zariadení SR sú do zoznamu zaradené územné zdravotné strediska. Proces privatizácie sa má realizovať formou bezodplatného prevodu zariadení s prevzatím vecného bremcna poskytovania zdravotníckej starostlivosti, alebo predajom na základe verejnej súťaže. Na základe uvedeného starosta obce Ing. Jozef Hričan dňa 15. 6. 1993 požiadal MZ SR o bezodplatný prevod Územného obvodného zdravotného strediska Slovenská Kajňa.
Dňa 27. decembra 1994 bola podpísaná Dohoda o prenesení zriaďovateľskej funkcie MZ SR k zdravotníckemu zariadeniu uzavretá podľa § 5 zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej funkcie národných výborov na obec a o prevode majetku štátu do vlastníctva obce podľa § 2 odst. 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, medzi MZ SR Bratislava a obcou Slovenská Kajňa.
Na základe uvedeného a žiadosti MUDr. Štefana Hudáka, praktického lekára a MUDr. Ladislava Reváka, stomatológa, obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/1995 zo dňa 26. januára 1996 schválilo prenájom ambulancie praktického lekára pre MUDr. Štefana Hudáka a prenájom zubnej ambulancie pre MUDr. Ladislava Reváka s účinnosťou od 1. februára 1995 na dobu 5 rokov.
Pracovisko zubného technika bolo prenajaté na základe žiadosti Jozefovi Baníkovi s účinnosťou od 1. júna 1995 a ambulancia detského lekára bola prenajatá MUDr. Márii Zelenayovej s účinnosťou od 1. októbra 1996. Ďalšie voľné priestory si prenajal Mgr. Štefan Kováč, v ktorých si tu s účinnosťou od 1. septembra 1996 zriadil filiálku lekárne Rozmarín Vranov nad Topľou.
Zo zdravotných sestier, ktoré pracovali a pracujú na zdravotnom stredisku je potrebné spomenúť Helenu Dreisigovú, ktorá pracovala v obci od roku 1963, Editu Demeterovú, Vieru Baranovú, Máriu Burcákovú, Emíliu Fuňakovú, Mária Ievčákovú a Katarínu Fuňakovú.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky