Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Orgány obce

Samospráva obce

Lenka Hierzer Štiber
starostka obce

 • STAROSTA - je predstaviteľom obce s najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

 • skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."


Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený

 • poslanca obecného zastupiteľstva

 • predsedu samosprávneho kraja

 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený

 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy

 • podľa osobitného zákona.


 • vykonáva obecnú správu

 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

 • "zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia

 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám

 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 odst. 6.

 • je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 • môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 200 tis. Sk ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest

Poslanci obce
volebné obdobie 2018-2022

Stanislav Fečko - SNS 216  

Martin Gavura - NEKA 216

Slavomír Demčák - SMER-SD - 189

Róbert Tutko - SMER-SD - 187

Marek Kačmár - SMER-SD - 186

Michal Tomko - SMER-SD - 173

Martin Sabol - SNS -146


Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce
a) určovať zásady hospodárenia, schvaľovať najdôležitejšie úkony
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.
c) schvaľovať územný plán
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane
e) určovať náležitosti miestnej dane
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
g) uznášať sa na nariadeniach,
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

§ 12 Rokovanie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
4. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
5. Slovo na rokovaní sa môže udeliť ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev

1. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä
a) zložiť sľub,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
3. Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať s na previerkach, na kontrolách, ktoré uskutočňujú orgány obce.

Starostovia a predsedovia

Podľa záznamov z Okresného archívu vo Vranove nad Topľou a z informácií občanov sa dozvedáme, že v rokoch 1918 ~ 1998 zastávali funkciu starostu a predsedu MNV títo občania:

1918 - 1929 Andrej Minich
1929 - 1933 Michal Oslovič
1933 - 1938 Juraj Tomko
1939 - 1944 Michal Olah
1944 - 1945 Andrej Tutko
1945 - 1946 Jozef Minich
1946 - 1949 Ján Bednár
1949 - 1951 Jozef Vargovíč
1951 - 1953 Milan Petrus
1953 - 1955 Ján Bednár
1955 - 1959 Peter Hričan
1959 - 1976
Ján Špan
1976 - 1981
Ján Korub
1981 - 1988
Ján Hudák
1989
- 2006 Ing. Jozef Hričan
2006 - 2010 Mgr. Marcel Konečný Matanin
2010 - 2018 Jozef Durkaj

2018 - Lenka Hierzer Štiber

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky