Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil verejného obstarávateľa

Samospráva obce

P.č.

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Materiály

1. Rekonštrukcia havarijného stavu cez Kvakovský potok
7/9/2018

Výzva
2A. Príloha č.1 - Výkaz výmeru
2B. Príloha č.1 - Výkaz výmeru
3. Príloha č.2 - Návrh min. zmluvné podmienky
4. Príloha č.3 - PD
2. Oprava miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Slovenská Kajňa
23/7/2018

Výzva
2.A príloha
2.B príloha
3. príloha
3. Rekonštrukcia strechy na budove Územného obvodného zdravotného strediska
21.5.2018 18.520,20 €
Výzva
príloha 2A - výkaz výmer (pdf)
príloha 2B - výkaz výmeru (xls)
príloha 3A - Návrh min. zmluv. podmienok O (pdf)

4.

Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v obci

1.4.2014

10.950,- €

INBAP s.r.o, Okulka 9/5
093 01 Vranov n.T
IČO: 44700751

Súhrnná správa za I. Q 2014 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako  1 000 eur podľa §9 ods. 9 a §99 ods.2 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.

Osvetlenie cintorína a osvetlenie komunikácie do osady GRUN

12/10/2012

19.085,38 €

O.S.V.O. comp, a. s.,
Strojnícka 18,
080 06 Prešov,
IČO: 36460141

Súhrnná správa za III. Q 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako       1 000 eur podľa §102 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6.

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Slovenská Kajňa a výmena rozhlasového vedenia na osade GRUN

8/7/2013

13.078,62 €

O.S.V.O. comp, a. s.,
Strojnícka 18,
080 06 Prešov,
IČO: 36460141

Súhrnná správa za II. Q 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako       1 000 eur podľa §102 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky